ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa

tel.: + 48 22 618 37 37

Artykuły dr Gyöngyvér Takats

2015

 1. Będą zmiany w rachunkowości dużych jednostek, Inforlex.pl z 18.11.2015
 2. Nowe stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszy własnych oraz ustalania wyniku finansowego, Inforlex.pl z 18.11.2015
 3. Czy przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca księgi rachunkowe – ma obowiązek przeprowadzać co miesiąc remanent, Inforlex.pl z 14.09.2015
 4. 4Skutki podatkowe objęcia udziałów w formie aportu, Inforlex.pl z 14.09.2015
 5.  Przygotowywanie się do inwentaryzacji za 2015 r., Inforlex.pl z 14.09.2014
 6. Jak ustalić zmianę stanu produktów w porównawczym rachunku zysków i strat, Inforlex.pl z 16.02.2015
 7. Rabaty, premie i zwroty towarów – w VAT i rachunkowości, Inforlex.pl z 13.02.2015

2014

 1. Kiedy i w jakiej formie można umorzyć udziały wspólnikom, Inforlex.pl z 31.10.2014
 2. Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości, Inforlex.pl z 22.10.2014
 3. Kto musi przejść na księgi rachunkowe od 1 stycznia 2015 r., Inforlex.pl z 13.10.2014
 4. Limity rozliczeń gotówkowych między przedsiębiorcami, Inforlex.pl z 13.10.2014
 5. Kiedy środek trwały jest zdatny do użytku, Inforlex.pl z 25.09.2014
 6. Polityka rachunkowości organizacji non profit nieprowadzących działalności gospodarczej, Inforlex.pl z 11.09.2014
 7. Ostatni moment na wybór biegłego rewidenta, Inforlex.pl z 11.09.2014
 8. Niższe wpłaty na PFRON, Inforlex.pl z 11.09.2014
 9. Zmiany ustawy o rachunkowości – praktyczne wskazówki, Inforlex.pl z 28.08.2014
 10. Jak rozliczyć zaliczki na podróż służbową, Inforlex.pl z 28.08.2014
 11. Sejm uchwalił ustawę o rachunkowości 10 czerwca 2014 r., Inforlex.pl z 24.07.2014
 12. Jak ująć w księgach import towarów, Inforlex.pl z 24.07.2014
 13. Jak należy stosować metodę łączenia udziałów, Inforlex.pl z 24.07.2014
 14. Zdarzenia po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, Inforlex.pl z 26.06.2014
 15. Wartość początkowa środka trwałego, Inforlex.pl z 26.06.2014
 16. Jak rozliczyć koszty delegacji zagranicznych, Inforlex.pl z 26.06.2014
 17. Ujęcie w księgach kosztów zakupu materiałów i towarów, Inforlex.pl z 26.06.2014
 18. KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności”, Inforlex.pl z 13.06.2014
 19. Jak i kiedy dokonać wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe za 2014 r., Inforlex.pl z 13.06.2014
 20. Polityka rachunkowości mikropodmiotów prowadzących działalność gospodarczą, Inforlex.pl z 13.06.2014
 21. Które jednostki gospodarcze mają obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do ogłoszenia,Inforlex.pl z 13.06.2014
 22. Obowiązek badania sprawozdań finansowych za 2014 r., Inforlex.pl z 11.06.2014
 23. Zmiana stanu produktów w porównawczym rachunku zysków i strat, Inforlex.pl z 28.05.2014
 24. Rozliczenie delegacji zagranicznych, Inforlex.pl z 15.05.2014
 25. Nowelizacja przepisów UE regulujących działalność biegłych rewidentów i firm audytorskich, Inforlex.pl z 15.05.2014
 26. Parlament Europejski przegłosował dyrektywę w sprawie raportowania informacji niefinansowych, Inforlex.pl z 14.05.2014
 27. Kalendarz księgowego – MAJ 2014, Inforlex.pl z 06.05.2014
 28. Nowe zasady odliczania VAT od samochodów – wyjaśnienie MF, Inforlex.pl 06.05.2014
 29. Czy politykę rachunkowości można zmienić, Inforlex.pl z 22.03.2014
 30. Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego w organizacjach non profit, Inforlex.pl z 13.03.2014
 31. Nowy Krajowy Standard Rachunkowości, Inforlex.pl z 21.02.2014
 32. Jak należy ująć w księgach prawa do emisji gazów, Inforlex.pl z 28.01.2014

2013

 1. Rozwiązanie rezerw tworzonych na naprawy gwarancyjne, Inforlex.pl z 18.12.2013
 2. Rozwiązanie rezerw tworzonych na naprawy gwarancyjne, Inforlex.pl z 30.11.2013
 3. Jak dokonać wyceny aktywów wyrażonych w walutach obcych, Inforlex.pl z 23.11.2013
 4. Wzorcowy plan kont z komentarzem, Inforlex.pl z 06.11.2013
 5. Jak należy rozliczyć zaliczkę na delegację zagraniczną, wypłaconą w złotych, Inforlex.pl z 23.11.2013
 6. Koszty w rachunkowości finansowej, Inforlex.pl z 24.10.2014
 7. Kto musi przejść na księgi rachunkowe od 1 stycznia 2014 r., Inforlex.pl z 11.10.2013
 8. Kiedy i jak należy rozliczyć przychody i koszty długoterminowych umów o cenach stałych, Inforlex.pl z 26.09.2013
 9. Czy w związku z dochodem uzyskanym z SSE należy ująć podatek odroczony, Inforlex.pl z 26.09.2013
 10. Kiedy ustalić podatek odroczony od straty podatkowej, Inforlex.pl z 26.10.2013
 11. Jak prowadzić ewidencję kosztów w jednostkach produkcyjnych, Inforlex.pl z 30.10.2013
 12. Jak i kiedy dokonać wyboru biegłego rewidenta,Inforlex.pl z 22.08.2013
 13. Które jednostki powinny składać do rejestru sądowego sprawozdanie finansowe, Inforlex.pl z 13.08.2013
 14. Jak prowadzić ewidencję kosztów w jednostkach produkcyjnych, Inforlex.pl z 29.07.2013
 15. Które jednostki gospodarcze mają obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do ogłoszenia, Inforlex.pl z 01.07.2013
 16. Które jednostki powinny składać do rejestru sądowego sprawozdanie finansowe,Inforlex.pl z 01.07.2013
 17. Jak rozliczać rozchód środków pieniężnych z rachunku bankowego walutowego, Inforlex.pl z 23.05.2013
 18. Jak stosować skorygowaną cenę nabycia do wyceny aktywów finansowych, Inforlex.pl z 25.04.2013
 19. Jak dokonać odpisów amortyzacyjnych od zakończonych prac rozwojowych, Inforlex.pl z 12.04.2013
 20. Jak rozliczać rozchód środków pieniężnych z rachunku bankowego walutowego, Inforlex.pl z 12.04.2013
 21. Ustalanie utraty wartości aktywów pojedynczych według polskiego prawa bilansowego, Inforlex.pl z 25.03.2013
 22. Ustalanie utraty wartości aktywów pojedynczych według polskiego prawa bilansowego, Inforlex.pl z 22.01.2013
 23. Dlaczego warto tworzyć aktywa lub rezerwy z tytułu podatku odroczonego?, Inforlex.pl z 3.01.2013
 24. Kiedy utworzyć rezerwę, a kiedy dokonać biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, Inforlex.pl z 03.01.2013